Advanced Search
Your search results

Акт 14, 15, 16: каква е разликата и кога са ни необходими?

Posted by Forton Homes on 27/11/2023
0

Купувачите на недвижими имоти често са изправени пред дилема какъв да е типът строителство на новия им дом. Ако сте решили да инвестирате в ново строитество, покупката на такова жилище е несъмнено крачка, която трябва да бъде добре обмислена и преценена.  А ако ви предстои да закупите имот за първи път, то тогава възможността за допускане на грешки е по-голяма, поради липсващия опит в процеса на покупко-продажбата.

Затова е добре да започнете с проучване на пазара, където със сигурност ще се сблъскате с Акт образец 14, Акт образец 15 и Акт образец 16. Това са ключови актове, с които трябва да се запознаете много обстойно преди да започнете целия процес на търсене на жилище. В повечето случаи купувачът няма нужната информация, а това може да създаде много негативни последици и лош привкус след покупката.

Основни разлики между акт 14, 15 и 16

Акт 14, Акт 15 и Акт 16 по същество са основните етапи, през които минава една сграда преди в нея да могат да се нанесат новите ѝ собственици. С всеки от тях се гарантира, че тя отговаря на установените нормативни уредби за съответния етап. Издаването на отделните актове в строителния процес е описано в една от наредбите към Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изискванията са различни в зависимост от категорията на обекта. Съвременното жилищно строителство най-често попада в т.нар. четвърта и пета категория строежи, в по-редки случаи и в трета, когато обектът е по-голям.

Акт образец 14, Акт образец 15 и Акт образец 16 се издават на три последователни етапа по време на строителството, като всеки следващ акт се издава въз основа на предходния.

А ето и конкретните разлики между тях:

Акт 14

Акт 14 е документът за приемане на конструкцията на сградата. Получава се, когато сградата достигне до етапа на т. нар. „груб строеж” и е от голяма значение, защото получаването му удостоверява правото за строеж. В акта се отбелязва дали различните строително-монтажни работи са изпълнени в съответствие с действащите нормативни документи. Съставя се и се подписва от инвеститора (възложителя), консултанта (строителния надзор) и проектанта. Когато този Акт е вече получен, може да се пристъпи към нотариалното прехвърляне на имота и купувачът може да получи документа, удостоверяващ правото му на собственост – нотариален акт.

Строителят има срок от 5 години от издаването на разрешително за строеж, за да получи Акт 14. В случай че не успее да завърши сградата на етап Акт 14 в 5-годишния срок, разрешението за строеж отпада.

Акт 15

Следващият етап е Акт 15. Това е документът, с който се констатира, че сградата е напълно завършена. Съставя се от инвеститора, строителния предприемач, технически правоспособните физически лица по всички части на проекта към лицето, упражняващо строителен надзор, проектантите по всички части на проекта, лицензианта по смисъла на Закона за енергетиката и енергийната ефективност, концесионера, представители на експлоатационните дружества.

Целта на акт 15 е да установи състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Акт 15 е констативен акт, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти. Това на практика означава, че се предава от строителя на възложителя. Документът се подписва както от компетентните длъжностни лица, така и от собствениците на обекти в сградата.

Накратко, Акт 15 е основание за съставяне на протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа.

Акт 16

Протокол за установяване на годността за ползване на строежа – това е Акт 16 и се издава за сгради от трета до първа категория. С него се констатира изпълнението на строежа,  съгласно одобрените проекти и се предлага издаването на Разрешение за ползване на сградата. Акт 16 е завършващият акт, който финализира строителството и удостоверява, че обектът действително е годен да бъде въведен в експлоатация.

Акт 16 обикновено е най-очакваният документ от новите собственици на жилището. В практиката е прието той да се ползва като общ термин вместо „разрешение за ползване”, но между двете има разлика и трябва да се разграничават, тъй като на практика са два отделни документа.

Жилищните сгради от по-ниските категории – четвърта до шеста, попадат в т.нар. регистриращ режим и след Акт 15 за тях се издава единствено Удостоверение за регистриране и въвеждане в експлоатация.

При получаване на Акт 16 проверката на обекта касае законността на сградата, истинността на проектите, които са използвани и съответствието между използваните проекти и това, което физически се намира на място.

Важно е да отбележим, че не може да бъде издадено разрешение за ползване тогава, когато бъде констатирано несъответствие между фактически изпълнено строителство и одобрени проекти.

В случай, че сте закупили имот преди наличието на Акт 16, то след получаването му може да сте спокойни, че вече е възможно законно да обитавате имота и да регистрирате адреса си като настоящ или постоянен такъв.

 • Направете запитване

  • Потърсете имот

  • Контакти

   Мегапарк, Бул. Цариградско шосе 115Г, етаж 9, София 1784

   +359 889 08 9090

   residential@fortonhomes.com

   fortonhomes.com

  • Услуги

   C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти. Работим с нашите клиенти във всички етапи от развитието на техния проект или сделка – от подготовката на маркетингова и продажбена стратегия, идентифициране на купувачи до съдействие при оформянето на необходимите документи и по правни въпроси. Специализирани сме в продажба и наем на висок клас проекти в престижни жилищни райони.

   Повече…

  Compare Listings