Advanced Search
Your search results

Документи, които да осигурим при сделка с жилище

Posted by desi@kipo.bg on 21/09/2022
0

Покупко-продажбата на новопостроен имот е свързана с набавянето на определени документи. Независимо от коя позиция се намирате – дали в ролята на продавача или на купувача, прочетете нашата статия, за да сте запознати с пълния набор от документация.

Какви документи са Ви нужни за покупко-продажба на недвижим имот

Удостоверение за данъчна оценка

Покупко-продажбата изисква издаването на удостоверение за данъчна оценка на имота. Тя се издава от съответната данъчна служба по местонахождение на имота. Важен детайл за нея е наличието на пълно съвпадение между посочения в данъчната оценка адрес и този в нотариалния акт. В противен случай ще Ви бъде нужно допълнително удостоверение за административен адрес, издадено от съответната община. Освен това в удостоверението трябва да бъдат записани имената на всички съсобственици на имота, като те не бива да имат непогасени задължения (например данъци и такси).

Обикновено времето, необходимо за получаването удостоверението за данъчна оценкa, е между 3 и 14 дни. Важно е да знаете, че всяко удостоверение, издадено до 30 юни на текущата година има валидност една година, иначе казано валидността му е до същата дата на следващата година. Нещата стоят по друг начин обаче с издадените данъчни оценки след 30 юни. В този случай те са валидни до края на същата година.

Документи за собственост на имота

Продажбата на имот е на практика невъзможна без наличието на документи за собственост. Чрез тях продавачът се легитимира пред купувача. Най-често те биват:

 • нотариален акт, вписан в Агенция по вписвания – нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за дарение, нотариален акт за замяна, констативен нотариален акт и др.;
 • крепостен акт, към който има записка за вписването му;
 • договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти;
 • договор за продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти. Ако са сключени след 01.06.1996 г. следва да бъдат вписани в Службата по вписванията.

Скица на имота

При получаването на скица на имота трябва да имате предвид обстоятелство дали жилището Ви се намира в район с влязла в сила кадастрална карта. Ако този факт е налице, то можете да се насочите към Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). В случай че собствеността Ви е в район, в който няма влязла в сила кадастрална карта, скицата се издава от техническата служба на общината по местонахождение на имота. Обикновено можете да получите документа в срок от 7 дни, но при експресна услуга, ще се сдобиете с него за 3 дни.

Схема на самостоятелен обект в сградата

Схемата за самостоятелен обект в сграда също се изисква, в случаите когато имотът се намира в район с влязла в сила кадастрална карта. Чрез нея обикновено се доказва разположението на обектите в сградата. Имайте предвид обаче, че тя не носи информация за площите и размерите на имота. За да получите тези данни, трябва да погледнете в акта за собственост или в документите към инвестиционния проект. Ако информацията липсва, то площта трябва да се измери от съответното компетентно лице по кадастър.

Строителни книжа

Покупко-продажбата на жилищен имот в строеж е свързана с набавянето на строителни книжа. В тях влизат всички документи, необходими за узаконяването на строежа. По този начин се разбира какъв вид имот се прехвърля – право на собственост върху обособена единица или право на строеж. Необходимите документ (копия от тях) следва да бъдат осигурени от инвеститора в проекта. 

Удостоверение за семейно положение и сключен граждански брак

Ако сте женен/омъжена, при покупко-продажба на недвижима собственост трябва да представите удостоверение за семейно положение и сключен граждански брак. То се издава от ЕСГРАОН (Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението), а срокът е 7-дневен. Важен момент при издаването на това удостоверение е изискването и двамата съпрузи да притежават по един екземпляр от него, независимо че информацията в него е аналогична.

Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот

За осъществяването на успешна покупко-продажба е необходимо и удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания на имот. Документът представлява справка, издадена от Службата по вписвания. Към удостоверението за вписвания, отбелязвания и заличавания на имот е необходимо да приложите и документ, който да докаже, че сте заплатили дължимата държавна такса за услугата. 

Други документи

В някои ситуации може да ви бъдат изисквани допълнителни документи и декларации за да завършите процеса по покупко-продажба. Такъв случай е придобиването на собствеността по наследство, в който следва да се снабдите с удостоверение за наследници. Удостоверението за тежести се изисква когато има нужда да се докаже, че не съществуват претенции от страна на трети лица, няма налице възбрани или ипотеки. Имайте предвид, че този тип справка се извършва за период от поне 10 години назад от Агенцията по вписванията.

Някои хора възлагат покупко-продажбата на трето лице, което да ги представлява пред институциите. За целта ще имате нужда от нотариално заверено пълномощно. Добре е да знаете, че освен нотариална заверка на документа, за по-голяма сигурност и безпроблемно финализиране на сделката, най-добре е да заверите нотариално и подписа си.

 • Направете запитване

  • Потърсете имот

  • Контакти

   Мегапарк, Бул. Цариградско шосе 115Г, етаж 9, София 1784

   +359 889 08 9090

   residential@fortonhomes.com

   fortonhomes.com

  • Услуги

   C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти. Работим с нашите клиенти във всички етапи от развитието на техния проект или сделка – от подготовката на маркетингова и продажбена стратегия, идентифициране на купувачи до съдействие при оформянето на необходимите документи и по правни въпроси. Специализирани сме в продажба и наем на висок клас проекти в престижни жилищни райони.

   Повече…

  Compare Listings