Advanced Search
Your search results

Какво трябва да знаем за данъчната оценка на имот

Posted by radostina.markova on 02/05/2024
0

Данъчната оценка е един от ключовите документи за продажбата на недвижим имот. Ето какво трябва да знаем за нея.

Защо ни е необходима данъчна оценка на имот?

Целта на данъчната оценка е да подпомогне процеса по събиране на данъците, които всеки собственик на жилище трябва да заплати. Когато всички задължения са погасени, собственикът получава документ, удостоверяващ, че няма наличие на задължения към държавната хазна и може да премине към продажбата на собствеността си.

Как се изчислява данъчната оценка?

Необходими документи

За да получите удостоверението за данъчна оценка, трябва да представите набор от документи. В него влизат нотариален акт – копие и оригинал, като оригиналът се използва, за да послужи за справка, а копието се прилага към молбата за данъчна оценка. Удостоверение за наследници, като този документ се изисква само в случаите, в които недвижимият имот е придобит по наследствен път.

Освен това ще трябва да попълните и формуляр по образец, който ще ви бъде предоставен от съответната данъчна служба. Този документ може да бъде намерен и онлайн и попълнен предварително, за да се запознаете с неговото съдържание и да си спестите притеснения и време при попълването му на място.

Изисквания за издаване

Според чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси, срокът с който разполагате, за издаване на удостоверението за данъчна оценка е 2 седмици, считано от деня на подаване на молбата.

Тук е моментът да споменем, че всички удостоверения, издадени до 30 юни имат валидност до същата дата на следващата година. Издадените след 30 юни удостоверения са валидни до края на същата година. Например, ако удостоверението е издадено на 20 април 2023 година, то е валидно до 20 април 2024 година. В случай че датата на издаване е 18 август 2023 г., то удостоверението има валидност до 31 декември 2023 г. Все пак, в някои случаи има изключения – ако данъчните задължения за недвижимия имот са платени за цялата година, като тази информация е изрично вписана в удостоверението, неговата валидност е до края на текущата година, без значение от датата на издаване.

Кой може да получи документа?

Много е важно преди да започнете процеса по издаване на данъчната оценка, да сте наясно с това кой може да подаде подобен тип молба и съответно да получи документа.

Право за подаване на молба за издаване на данъчна декларация иматсъответно собственикът на недвижимия имот. За целта се осъществява справка в информационната система дали лицето има подадена декларация, в случаите когато по закон съществува задължение за деклариране. Лицето, което е упълномощено да представлява собственика, като се извършва справка, с която се цели да се провери представителната власт на лицето. Лицето, което има качеството на приобретател на държавен или общински имот по силата на съответна заповед. В такъв случай проверката разглежда представеното от лицето копие на заповедта. Лицето, определено за наследник, легитимиращо се с документ за самоличност и удостоверение за наследници. В този случай се извършва проверка в информационната система, за да се установи има ли подадена декларация от наследодателя или завещателя. Лицето, което има роля на заветник на имота. Необходимо е той да се легитимира с документ за самоличност и издадено от нотариус удостоверение. В него трябва да бъдат вписани данните за завещателя (трите имена, ЕГН, както и адрес по последно местоживеене и данни за недвижимия имот и неговото местонахождение), а също така завещаните части на имоти.

Освен това, молбата може да бъде подадена и от трето лице, което не е сред споменатите по-горе. Условието е задължително удостоверението да бъде получено от някое от изброените лица, след като то самото бъде легитимирано по установения ред.

За какво да внимаваме при издаване на данъчна оценка?

Дали имотът е деклариран и с платени данъци

Добре е предварително да направите справка дали имате неплатени данъци и такси. Имайте предвид, че изповядването на сделката е на практика невъзможна, ако всички задължения към държавната хазна не бъдат изплатени. Това се дължи на обстоятелството, че част от продажната, трябва да бъде определена за плащането на данъците. 

Срок на валидност на данъчната оценка

Проверете внимателно за допуснати механични и/ или технически грешки в издадения ви документ. Такива могат да бъдат както данни за квадратурата, адрес, на който се намира имота, наличие на прилежащи помещения (тавани и мазета), така и за срока на валидност на данъчната оценка. Вече споменахме какъв трябва да бъде той, затова обърнете внимание на тази част от документа. Освен това можете да сравните дали информацията в документа ви за собственост съвпада с описаното в издаденото удостоверение. В случай че откриете грешка, трябва да знаете, че не дължите такса за преиздаването на нова данъчна оценка, тъй като сгрешената информация следва да се поправи на ръка от данъчния служител, който след корекциите си да постави подпис и печат.

Важно е да знаете, че изповядването на сделка на реалната пазарна цена може да ви спести бъдещи усложнения, които могат да настъпят в резултат на изповядването на сделката въз основа на данъчната оценка. Понякога обаче двете страни решават да впишат сделката в нотариалния акт по данъчната оценка, мотивирани от това, че по този начин ще си спестят допълнителните разходи. Трябва да знаете обаче, че макар това да изглежда като напълно логично решение, то носи негативни последици както за купувача, така и за продавача, тъй като действието е законово нарушение.

Имайте предвид и, че първите 5 години, след изповядването на сделката се явяват най-рискови, в които може да се отнеме недвижимата собственост. За да бъдете спокойни и сигурни, най-добре впишете реалната пазарна цена на имота. Проблемите, които можете да си създадете ако умишлено пропуснете това обстоятелство само ще ви изгубят още време и средства, вместо обратното.

Както вече споменахме, валидността на документа зависи от времето, в което е издадено то. Ако то е преди 30 юни валидността е 1 година, ако е издадено след е 30 юни, валидността е до края на годината. 

Срок на получаване на документите

Времето за издаване на удостоверението за данъчна оценка отнема две седмици. То започва да тече от момента на подаване на молбата. Обикновено тази услуга струва около 17 лв. (за Столична община), но можете да се възползвате и от експресна услуга, при която да получите необходимия документ за около ден-два. 

 • Направете запитване

  • Потърсете имот

  • Контакти

   Мегапарк, Бул. Цариградско шосе 115Г, етаж 9, София 1784

   +359 889 08 9090

   residential@fortonhomes.com

   fortonhomes.com

  • Услуги

   C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти. Работим с нашите клиенти във всички етапи от развитието на техния проект или сделка – от подготовката на маркетингова и продажбена стратегия, идентифициране на купувачи до съдействие при оформянето на необходимите документи и по правни въпроси. Специализирани сме в продажба и наем на висок клас проекти в престижни жилищни райони.

   Повече…

  Compare Listings